JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga till kammarrätt

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom kan du överklaga den skriftligen till kammarrätten. I förvaltningsrättens dom står det inom vilken tid och till vilken kammarrätt du ska klaga.

I överklagandet ska du tala om vilket avgörande du överklagar och på vilket sätt du vill att kammarrätten ska ändra det. Om målet kräver prövningstillstånd ska du tala om varför du anser att kammarrätten ska ge prövningstillstånd. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis. I skrivelsen bör du också berätta vad du vill att kammarrätten ska känna till och ta hänsyn till. I bilagan till förvaltningsrättens dom kan du läsa mer om hur du ska göra.

Du behöver inte skicka in sådant material som redan skickats till förvaltningsrätten, eftersom allt material som förvaltningsrätten haft tillgång till följer med till kammarrätten.

Vart skickar jag överklagandet?

Du ska alltid skicka in överklagandet till den förvaltningsrätt som meddelat domen. Förvaltningsrätten prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid, och skickar det i så fall vidare till kammarrätten.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Var noga med att ta reda på hur lång tid du har på dig för att överklaga (det framgår av domen). I många fall är det tre veckor som gäller, från det att du fått del av domen. Men i till exempel skattemål har man oftast två månader på sig att överklaga.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Laga kraft

Om ingen av parterna klagar på domen vinner den laga kraft. Det innebär att den inte längre kan ändras av en högre domstol, och det som står i den kan genomföras.
Senast ändrad: 2015-03-04

Var finns kammarrätterna?

Det finns fyra kammarrätter i landet:

Var och en av kammarrätterna har ett geografiskt upptagningsområde, en domkrets.