JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Förvaltningsrätten i Linköping

Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten i Linköping är en allmän förvaltningsdomstol. Vår domkrets består av Södermanlands och Östergötlands län samt kommunerna Vimmerby och Västervik.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, kan du överklaga myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Linköping leds av lagman Annika Lowén, domstolen är indelad i två dömande enheter, med ett målkansli och en administrativ enhet som stöd. Totalt är vi cirka 75 medarbetare. Här arbetar ordinarie domare, fiskaler, föredragande handläggare, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal.

Förvaltningsrätten har också 75 nämndemän, som är knutna till domstolen och som medverkar i den dömande verksamheten.

Skriftlig handläggning och ibland muntlig förhandling

Handläggningen av mål i förvaltningsrätten är som regel skriftlig, men domstolen kan besluta om att en muntlig förhandling ska hållas när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Parterna kan också begära att domstolen ska hålla muntlig förhandling. I vissa typer av mål ska alltid muntlig förhandling hållas om en part begär det.

Film: Vad gör förvaltningsrätten?

Vem dömer?

Rättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I vissa mål är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. Andra mål kan avgöras utan nämndemän av en ensam juristdomare. Läs mer om nämndemännens roll.

Att överklaga förvaltningsrättens beslut

Du kan överklaga förvaltningsrättens avgöranden till kammarrätten. Det är Kammarrätten i Jönköping som omprövar beslut från Förvaltningsrätten i Linköping. Kammarrätten i Jönköpings hemsida
Senast ändrad: 2016-11-22