JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Domar om intäktsramar för elnätsföretag

[2016-12-14] Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping har idag meddelat domar i flera mål om intäktsramar för elnätsföretag under tillsynsperioden 2016–2019. Förvaltningsrätten har bestämt att beräkningen av en rimlig avkastning för elnätsföretagen ska ske med en real kalkylränta före skatt på 5,85 procent. Det innebär en ändring av Energimarknadsinspektionens beslut. Energimarknadsinspektionen hade bestämt att kalkylräntan skulle vara 4,53 procent. Elnätsföretagen ville att kalkylräntan skulle vara 6,3 procent.

– Förvaltningsrätten har prövat vilka samlade intäkter elnätsföretagen får ha under tillsynsperioden. Förvaltningsrätten har inte prövat vilka nätavgifter företagen får ta ut av sina kunder och det är inte heller något som ingår i den prövning domstolen har att göra. Det går alltså inte att direkt säga vad domarna innebär för kundernas nätavgifter. Domarna medför dock att elnätsföretagen kan ta ut högre nätavgifter än de hade kunnat göra om Energimarknads­inspektionens beslut hade gällt. Förvaltningsrätten har överlämnat till Energimarknads­inspektionen att beräkna företagens intäktsramar utifrån domarna. Det säger förvaltningsrättens ordförande, rådmannen Ronny Idstrand.

Intäktsramen för ett elnätsföretag bestämmer hur stora intäkter elnätsföretaget får ha för nätverksamheten under en fyraårig tillsynsperiod. Intäktsramen består av löpande kostnader och kapitalkostnader. Kapital­kostnaderna består i sin tur av kostnader för kapitalförslitning (avskrivningar) och kostnader för kapitalbildning (avkastning). Förvaltningsrättens prövning har i huvudsak avsett frågan om avkastning. Se faktaruta nedan.

Förvaltningsrättens domar är beslutade av två juristdomare och fyra nämndemän. Rättens ledamöter är eniga i alla frågor utom avseende den s.k. särskilda riskpremien. I den frågan har en jurist­domare och en nämndeman en annan uppfattning än majoriteten av ledamöterna. Det är majoritetens uppfattning som gäller. Även den skiljaktiga meningen redovisas i domarna.

Förvaltningsrättens domar kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Domarna finns tillgängliga för nedladdning på förvaltningsrättens webbplats, www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se. 

KONTAKT

Ansvariga domare kommer att vara tillgängliga för eventuella frågor från massmedia kl. 10.00–11.30. Rådmannen Ronny Idstrand 013 – 25 11 13 och rådmannen Ulf Jonare 013–25 11 85.

För praktiska frågor ombeds ni kontakta domstolshandläggarna Agneta Palmgren 013–25 11 04, Martin Fredén 013 – 25 11 07 eller Camilla Svensson 013–25 11 76.

FAKTA

Intäktsram

Eftersom det råder en monopolsituation för elnätsverksamhet, är verksamheten reglerad i lag och förordning. Enligt gällande bestämmelser ska en intäktsram fastställas i förväg för en tillsynsperiod om fyra år. Med intäktsram avses de samlade intäkter ett elnätsföretag högst får ta ut från nätverksamheten under tillsynsperioden. Med nätverksamhet avses bl.a. att tillhandahålla elledningar för överföring av el.

Enligt gällande reglering ska intäktsramen ge elnätsföretagen en skälig kostnadstäckning och en rimlig avkastning. Regleringens syfte är att elnätsföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt till låga kostnader, att kunden får betala ett skäligt pris för nättjänsten, att bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet och trygga den svenska elförsörjningen samt att elnätsföretagen ska få stabila och långsiktiga villkor för sin nätverksamhet och understödja utvecklingen av en väl fungerande elmarknad.

WACC-metoden  

Energimarknadsinspektion fattade under år 2015 beslut om intäktsram för samtliga elnätsföretag i Sverige. För att beräkna en rimlig avkastning använde Energimarknads­inspektionen den s.k. WACC-metoden (Weighted Average Cost of Capital) för att ta fram en kalkylränta. Det är en vedertagen metod för att beräkna ett avkastningskrav i en verksamhet. Vid användning av WACC-metoden bestäms ett antal parametrar, som tillsammans ska ge ett resultat som motsvarar en rimlig kalkylränta. Dessa parametrar är skuldandel, riskfri ränta, marknadsriskpremie, betavärde, särskild riskpremie, kreditriskpremie och inflationsförväntan. Energimarknadsinspektionen bestämde att kalkylräntan skulle vara 4,53 procent.  

Processen hos förvaltningsrätten

81 beslut om intäktsram överklagades till förvaltningsrätten. De flesta elnätsföretag ville att kalkylräntan skulle höjas till som högst 6,3 procent. Elnäts­företagen pekade på ett antal brister i de överväganden Energimarknadsinspektionen gjort gällande de olika parmetrar som ingår i WACC-metoden.

Med stöd i de expertutlåtanden som åberopats och övrig utredning i målen har förvaltnings­rätten funnit att en rimlig långsiktigt stabil kalkylränta under tillsynsperioden 2016–2019 är 5,85 procent. Förvaltningsrätten anser att Energimarknadsinspektionens värden för skuldandel och betavärde ska gälla. Parterna har varit ense om att värdet för kreditriskpremien ska ändras, och förvaltningsrätten delar den bedömningen. Förvaltningsrätten anser vidare att värdena på parametrarna riskfri ränta, marknads­riskpremie, särskild riskpremie och inflation ska ändras. Sammantaget ger detta en högre kalkylränta än den som Energimarknads­inspektionen har räknat fram, men inte så hög som elnätsföretagen vill ha. Förvaltningsrätten har beslutat att Energimarknadsinspektionen ska göra nya beräkningar av elnätsföretagens intäktsramar med användning av den kalkylränta som förvaltningsrätten har bestämt.

Några elnätsföretag ville också att deras beslut skulle ändras på andra sätt än kalkylräntan, vilket Energimarknadsinspektionen accepterade. Ett elnätsföretag ville att den avskrivningstid som Energimarknadsinspektionen använt skulle ändras. Förvaltningsrätten avslog överklagandet i det målet.

 

Senast ändrad: 2016-12-14

För mer information kontakta:

Ronny Idstrand
Rådman
013-25 11 13 Tillgängliga för frågor från massmedia 14 december kl. 10.00–11.30.

Ulf Jonare
Rådman
013-25 11 85 Tillgängliga för frågor från massmedia 14 december kl. 10.00–11.30.

Agneta Palmgren
Domstolshandläggare
013-25 11 04

Martin Fredén
Domstolshandläggare
013-25 11 07

Camilla Svensson
Domstolshandläggare
013-25 11 76