JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Olika förvaltningsmål

Här beskrivs några av de större målgrupper som domstolen handläggar.

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Kommunens socialnämnd svarar för ekonomisk hjälp (försörjningsstöd) och annat bistånd enligt socialtjänstlagen till familjer och enskilda som behöver det. Som enskild person har du rätt att få bistånd så att du tillförsäkras en skälig levnadsnivå, om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Om du inte är nöjd med ett beslut som nämnden eller tjänsteman vid kommunens socialtjänst fattat kan du i regel överklaga det till förvaltningsrätten. För mer information om försörjningsstöd, ta kontakt med den kommun du bor i.

Offentlig upphandling- ansökan om överprövning

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om han anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot de grundläggande principerna eller bestämmelserna i LOU eller LUF och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Förvaltningsrätten kan efter ansökan av en leverantör även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en annan leverantör.

Läs mer om ansökan om överprövning

Skatt

Förvaltningsrätten i Linköping handlägger mål gällande skattereduktion för husarbete, så kallade rot-/rutavdrag för hela landet.

Skatteverket fattar beslut om bl.a. inkomstskatt, återköp av pensionsförsäkring, avslutning av pensionskonto, mervärdesskatt (moms), skattereduktion för husarbete, socialavgifter och kommunal fastighetsavgift. Du kan begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut. Upplysningar om hur du begär omprövning eller överklagar får du i beslutet från Skatteverket. Om Skatteverket inte ändrar sitt beslut efter ditt överklagande lämnar verket över ärendet till förvaltningsrätten för prövning.

Dessutom kan Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om betalningssäkring för att säkerställa betalning av skatter och avgifter. Skatteverket kan också ansöka om betalningsskyldighet för företrädare för juridiska personer (s.k. företrädaransvar). Förvaltningsrätten prövar ansökan och beslutar om den ska bifallas eller inte.

Socialförsäkring

Om man inte är nöjd med Försäkringskassans beslut när det gäller till exempel rätt till sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, livränta, underhållsstöd, bostadsbidrag och bilstöd till funktionshindrade. Du kan begära att Försäkringskassan ska ompröva sitt beslut om du inte är nöjd. Skicka i så fall en skriftlig begäran om omprövning till Försäkringskassan. Om du inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten. Upplysningar om hur du går vidare med ett beslut hittar du alltid i beslutet från Försäkringskassan.

Tvångsvård

Psykiatrisk tvångvård

Lagen om psykiatrisk tvångsvård innebär att svårt psykiskt sjuka personer kan bli intagna för vård mot sin vilja.

Bara personer som lider av en allvarlig psykisk störning kan vårdas mot sin vilja. Det måste exempelvis finnas en risk för individens eget liv eller hälsa eller för andra personers säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Det krävs också att personen inte vill bli vårdad på det här sättet.

För att bli tvångsintagen krävs att en legitimerad läkare gör en särskild undersökning och sedan utfärdar ett läkarintyg (vårdintyg). Efter intagningen måste chefsöverläkaren på den psykiatriska avdelningen fatta beslut om tvångsvård inom 24 timmar. Om chefsöverläkaren anser att behandlingen bör pågå längre än fyra veckor måste han eller hon ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård. I ansökan ska anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården får efter förvaltningsrättens prövning pågå under högst fyra månader räknat från dagen för beslutet om intagning. Därefter kan förvaltningsrätten på chefsöverläkarens ansökan medge förlängning av tvångsvården för högst sex månader åt gången.

Rättspsykiatrisk vård

En person som begått brott kan i vissa fall dömas till rättspsykiatrisk vård. Förutsättningarna för den typen av vård liknar dem som gäller för psykiatrisk tvångsvård. Rättspsykiatrisk vård kan ges med eller utan beslut om särskild utskrivningsprövning. I det förstnämnda fallet måste frågan om utskrivning bli föremål för förvaltningsrättens prövning efter anmälan av chefsöverläkaren eller ansökan av patienten. Även när det gäller rättspsykiatrisk vård har förvaltningsrätten att ta ställning till om vårdtiden ska förlängas. Sådan prövning ska efter ansökan eller anmälan ske var sjätte månad. Även rättspsykiatrisk vård kan ges i sluten eller öppen form.

Vård av missbrukare (LVM)

Förvaltningsrätten kan besluta om att en missbrukare ska få vård fastän han eller hon inte vill. Syftet med det är att avbryta ett missbruk av till exempel alkohol eller narkotika och motivera personen till behandling under frivilliga former.

Förutsättningarna för vård enligt LVM är att en person till följd av missbruk av till exempel alkohol eller narkotika behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk. Det krävs också att vården inte kan ske på frivillig väg och att personen som en följd av missbruket utsätter sig för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.

Socialnämnden ska inleda utredning, när den genom anmälan eller på något annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård. Om utredningen visar att personen behöver vård enligt LVM går en begäran vidare till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.

Om det är sannolikt att förutsättningarna för vård enligt LVM är uppfyllda och man inte kan vänta på att förvaltningsrätten ska pröva målet på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående får socialnämnden besluta att en missbrukare omedelbart ska omhändertas. Om man inte kan vänta på att socialnämnden ska fatta ett sådant beslut får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande ska beslutet senast dagen efter att beslutet fattades skickas till domstol för prövning.

Vård av unga (LVU)

Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand enligt lagen om vård av unga, LVU.

Det krävs att missförhållandena gör att det finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Vård enligt LVU kan komma i fråga när frivilliga lösningar inte är tillräckliga, och innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas. Det finns två huvudfall när vård enligt LVU kan bli aktuell:

  • när fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (detta är de så kallade miljöfallen)
  • när den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (detta är de så kallade beteendefallen)

Personer som är under 18 år kan få vård enligt LVU. Den som har fyllt 18 men inte 20 år kan få vård enligt LVU i de så kallade beteendefallen om det är lämpligare än annan vård.

Kommunens socialnämnd lämnar en ansökan till förvaltningsrätten om att en ung person ska tas om hand enligt LVU. Förvaltningsrätten prövar sedan målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte. I akuta lägen kan socialnämnden, socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett omedelbart omhändertagande. Det måste sedan inom en vecka från den dag då beslutet fattades skickas till förvaltningsrätten för prövning.

 
Senast ändrad: 2016-11-16