JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personuppgiftsbehandling

Vi skyddar dina personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Linköping (org.nr 202100-2742) är ansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifter i rättsskipande och rättsvårdande verksamheten och i administrativ verksamhet.

Vi registrerar och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera mål och ärenden på ett smidigt sätt och för att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter.

Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsregler. Syftet med reglerna är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Meddelanden som skickas till förvaltningsrätten blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Information och rättelse

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig.

Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sådana personuppgifter om dig som är felaktiga eller som behandlas i strid mot lagstiftningen.

För att få information eller begära rättelse, radering eller begränsning ska du kontakta oss exempelvis per post eller e-post. Se kontaktinformation på höger sida.

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid mot reglerna kan du i vissa fall vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Mer information

Om du vill veta mer om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter kan du läsa om detta på Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/
Senast ändrad: 2018-09-21

Mer information

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig

Förvaltningsrätten i Linköping

Postadress: Box 406, 581 04 Linköping

Besöksadress: Brigadgatan 3, 587 58 Linköping

Tel: 013-25 11 00

E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Dataskyddsombud

Roland Fellman, Förvaltningsrätten i Jönköping

Tel: 036-15 66 00

E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med förordningar. 

EU:s dataskyddsdirektiv

Vissa delar av domstolens verksamhet, den s.k. brottsbekämpande verksamheten, omfattas i stället av dataskyddsdirektivet. Direktivet har genomförts i svensk lagstiftning genom brottsdatalagen. Kompletterande lagstiftning för domstolarna på brottsdatalagens område har ännu ej antagits men föreslås träda i kraft  den 1 januari 2019.